Polityka prywatności

                                       

                                                           §1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności platformy internetowej klunken, prowadzonej w domenie www.klunken.pl, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, polityki cookies oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych przez Użytkowników.
 2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu klunken.

                                                                        §2. Definicje

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Administrator – przedsiębiorca Justyna Kosmala, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „BLU Justyna Kosmala”, ul. Gimnastyczna 4, 02-631 Warszawa. NIP 5213154592, REGON 145969119.
 2. Klunken – prowadzona przez administratora w języku polskim platforma sprzedaży on-line funkcjonująca pod adresem www.klunken.pl
 3. Kupujący – użytkownik serwisu www.klunken.pl, osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu poprzez serwis internetowy www.klunken.pl. Kupującym może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca;
 4. Sprzedawca – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która dokonała lub zamierza dokonać sprzedaży produktów poprzez serwis internetowy www.klunken.pl. Sprzedawcą może być zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca;

 5. Użytkownicy – wszystkie podmioty zarejestrowane w serwisie klunken, tj. Kupujący, Sprzedawcy

                                                     §3. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Dane przekazane Administratorowi przez Kupujących będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą zostają włączone do zbioru danych osobowych, prowadzonego przez Administratora, zarejestrowanego w rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez GIODO.
 3. Dane przekazane Administratorowi przez Sprzedawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą zostają włączone do zbioru danych osobowych, prowadzonego przez Administratora, zarejestrowanego w rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez GIODO.
 4. Dokonanie rejestracji konta, aktywacja usługi sprzedaży, dokonywanie zakupów i sprzedaż poprzez pratformę klunken wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.
 5. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe Kupujących:
  • a. adres e-mail
  • b. imię i nazwisko
  • c. adres do doręczeń
  • d. numer telefonu
  • e. numer rachunku bankowego
  • f. firma prowadzonej działalności gospodarczej
  • g. adres prowadzonej działalności gospodarczej
  • h. numer NIP
 6. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe Sprzedawców:
  • a. adres e-mail
  • b. imię i nazwisko
  • c.adres do doręczeń
  • d. numer telefonu
  • e. numer rachunku bankowego
  • f. firma prowadzonej działalności gospodarczej
  • g. adres prowadzonej działalności gospodarczej
  • h. numer NIP
 7. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług określonych w Regulaminie i realizacji pośrednictwa w sprzedaży produktów przez Sprzedawców, w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.
 8. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 9. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu kontaktowym Klunken. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
 10. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przekazanie jego danych osobowych innemu Użytkownikowi w celu realizacji umowy sprzedaży z nim zawartej następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu kontaktowym klunken.

                                                            §4. Informacje handlowe

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu ulepszenia platformy klunken.

                                                          §5. Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu i wglądu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
 2. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora wysyłając stosowną wiadomość e-mail.
 3. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego danych osobowych ze zbioru danych, o którym mowa w § 3 ust. 2 lub 3 na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

                                                       §6. Techniczna ochrona danych

 1. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.
 2. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 3. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

                                                               §7. Polityka cookies

 1. Dla wygody Użytkowników platforma klunken używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania platformą klunken.
 3. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:
  • a. adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;
  • b. czas nadejścia zapytania,
  • c. czas wysłania odpowiedzi,
  • d. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • e. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • f. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);
  • g. informacje o przeglądarce użytkownika.
 4. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania portalem klunken. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Stroną internetową. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
 5. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom Użytkownika.
 6. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

                                                                   §10. Kontakt

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.
 2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.

Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@klunken.pl.