Regulamin

                                                   

                                       

                                                             §1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu klunken.pl oraz zasady sprzedaży produktów i dokonywania zakupów poprzez serwis internetowy – www.klunken.pl.
 2. Klunken to platforma skupiająca fanów stylu vintage, tj.  ubrań/dodatków wyprodukowanych w latach 1900-1999 lub nowszych ale tylko w przypadku wyjątkowości przedmiotu ze względu na wysokiej jakości materiał, czy wyjątkowy charakter (krój, fason etc.).  Jej celem jest umożliwienie kupna i sprzedaży w/w przedmiotów poprzez pośrednictwo między kupującymi a sprzedawcami. Właścicielem serwisu klunken i domeny www.klunken.pl jest przedsiębiorca Justyna Kosmala, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „BLU Justyna Kosmala”, ul.Gimnastyczna 4,02-631 Warszawa, NIP 5213154592, REGON 145969119, wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady składania Zamówień i zawierania Umów sprzedaży na odległość.
 3. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności. Zarejestrowanie konta w serwisie internetowym oznacza akceptację Regulaminu, Polityki Prywatności.
 4. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
 • Klunken – prowadzona przez administratora w języku polskim platforma sprzedaży on-line funkcjonująca pod adresem www.klunken.pl;
 • Administrator klunken – Justyna Kosmala, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „BLU Justyna Kosmala”, ul.Gimnastyczna 4,02-631 Warszawa NIP 5213154592, REGON 145969119
 • Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.klunken.pl oraz wszelkie jej podstrony.
 • Produkt – towar, który może być przedmiotem sprzedaży poprzez klunken;
 • Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez klunken na rzecz Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do platformy sprzedaży produktów (ubrań i dodatków) vintage oraz organizacja sprzedaży i zakupu w jej obrębie, w tym obsługa płatności i obsługa klienta.
 • Kupujący – użytkownik serwisu klunken.pl, osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu poprzez serwis internetowy www.klunken.pl. Kupującym może być zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca;
 • Sprzedawca – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która dokonała lub zamierza dokonać sprzedaży produktów poprzez serwis internetowy www.klunken.pl. Sprzedawcą może być zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca;
 • Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Kupujący, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem klunken czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Użytkownicy – wszystkie podmioty zarejestrowane w serwisie klunken, tj. Kupujący i Sprzedawcy łącznie;
 • Zakup – transakcja inicjowana przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość;
 • Regulamin – niniejszy dokument wraz z Polityką Prywatności , które stanowią integralną część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są na Stronie internetowej www.klunken.pl;
 • Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej www.klunken.pl, jak również udostępniane są przez klunken w drodze wiadomości e-mail w odpowiedzi na skierowane przez Użytkownika zapytanie wysłane na adres e-mail: info@klunken.pl.
 • Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem klunken drogą elektroniczną na adres e-mail: info@klunken.pl.

                                                §2. Rejestracja w serwisie – Kupujący

 1. W celu dokonywania zakupu Produktów Kupujący obowiązany jest do jednorazowego podania przy pierwszym zakupie danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres do doręczeń) oraz numeru telefonu.
 2. Każdy Użytkownik może być jednocześnie Kupującym i Sprzedawcą. Jednakże logowanie następuje osobno ( są dwa osobne konta jako Sprzedawca i jako Kupujący)
 3. Po prawidłowym wypełnieniu formularza oraz dokonania zakupu, klunken wysyła do Kupującego, na adres podany w formularzu, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zamówienia. W osobnej wiadomości zostaje wysłany e-mail od platformy transakcyjnej przelewy24 lub PayPal ( w zależności jaką płatność Kupujący wybrał). Jeśli kupujący chce zostać zapamiętany w systemie na platformie klunken.pl przed zapłatą podczas wpisywania danych musi zaznaczyć “Stworzyć konto” i podać hasło.
 4. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 5. Nie jest dozwolone zakładanie konta Kupującego za pomocą automatu.
 6. Konto zawiera dane podane przez Kupującego podczas rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych w czasie korzystania z serwisu klunken, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować, wchodząc na “moje konto” w poszczególne zakładki
 7. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez klunken w celu realizacji zamówień zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

                                          §3. Rejestracja w serwisie – Sprzedawcy

 1. Klunken umożliwia Sprzedawcom tworzenie indywidualnych kont i profili Sprzedawców.
 2. Sprzedawca nie jest uprawniony do dokonywania zakupów poprzez serwis klunken.
 3. Rejestracja Sprzedawcy następuje w dwóch etapach:
  • a. zgłoszenia
  • b. rejestracji właściwej
 4. Sprzedawca dokonuje rejestracji  klikając “sprzedawaj na klunken”
 5. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, nazwę sklepu (jeśli prowadzi działalność, która ma na celu sprzedaż ubrań/dodatków vintage tj. wyprodukowanych w latach 1900-1999  lub nowszych ale tylko w przypadku wyjątkowości przedmiotu ze względu na wysokiej jakości materiał, czy wyjątkowy charakter (krój, fason etc.)) lub użytkownika, logo/zdjęcie profilowe – czyli takie, które będzie widoczne na profilu Sprzedawcy oraz conajmniej jedno zdjęcie przykładowego Produktu. Następnie musi zaznaczyć, iż zapoznał się z regulaminem.
 6. Akceptacja lub odrzucenie zgłoszenia następuje w terminie 2 dni roboczych od wpłynięcia do klunken w/w zgłoszenia.
 7. Administrator klunken jest uprawniony do odrzucenia dokonanego zgłoszenia bez podania przyczyny. Podmiotowi, którego zgłoszenie zostało odrzucone nie przysługują żadne roszczenia wobec klunken z powyższego tytułu.
 8. Po dokonaniu przez administratora klunken akceptacji dokonanego zgłoszenia, zostaje wysłany e-mail z “Podręcznikiem Sprzedawcy”, w którym zapisane są szczegółowe informacje jak sprzedawać na klunken.
 9. Po dokonaniu akceptacji Sprzedawca obowiązany jest do podania następujących danych drogą e-mailową na adres info@klunken.pl: danych teleadresowych (imienia i nazwiska lub nazwy, adresu do doręczeń oraz adresu prowadzonej działalności gospodarczej, numeru telefonu, numeru rachunku bankowego, numeru NIP i opcjonalnie informacji o wystawianiu faktur VAT).
 10. Po przejściu rejestracji właściwej, Sprzedawca może logować się na platformie klunken jako Sprzedawca, gdzie ma dostęp do “Kokpitu Sprzedawcy”, na którym może załączać informacje o swoim profilu oraz wstawiać zdjęcia.
 11. Załączane zdjęcia ubrań/dodatków vintage będą za każdym razem akceptowane lub odrzucane przez administratora klunken.
 12. Akceptacja lub odrzucenie zdjęć ubrań/dodatków vintage następuje w terminie 2 dni roboczych od wpłynięcia do klunken w/w zdjęć.
 13. Administrator klunken jest uprawniony do odrzucenia w/w zdjęć bez podania przyczyny. Podmiotowi, którego zgłoszenie zostało odrzucone nie przysługują żadne roszczenia wobec klunken z powyższego tytułu.
 14. Profil Sprzedawcy jest ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników sieci internet i zawiera nazwę użytkownika, opis (opcjonalnie), fotografię profilową (logo) oraz listę sprzedawanych Produktów.
 15. Dokonania zgłoszenia, rejestracji konta i późniejszych działań w ramach serwisu klunken w imieniu i na rzecz Sprzedawcy mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji Sprzedawcy lub posiadające stosowne uprawnienie.
 16. Osoba upoważniona do reprezentacji Sprzedawcy jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia Administratora klunken o fakcie cofnięcia posiadanego upoważnienia do wykonywania w imieniu Sprzedawcy czynności określonych w niniejszym regulaminie.
 17. Konto zawiera dane podane przez Sprzedawcę podczas rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych w czasie korzystania z serwisu klunken, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zaktualizować je, wysyłając e- maila na adres info@klunken.pl
 18. W przypadku zmian organizacyjnych, prawnych, śmierci lub utraty zdolności prawnej Sprzedawcy, następcy prawni Sprzedawcy winni niezwłocznie poinformować administratora klunken o zaistniałych okolicznościach.
 19. Klunken zastrzega możliwość usunięcia Konta i Profilu Sprzedawcy w każdym czasie i bez podania przyczyny. W przypadku usunięcia Konta i Profilu Sprzedawcy, Sprzedawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec klunken z powyższego tytułu.

                                            §4. Ogólne zasady korzystania z serwisu

1. By móc dokonać zakupu lub sprzedaży poprzez klunken Użytkownik spełnić musi następujące wymagania techniczne:

 • posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
 • posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
 • korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej);
 • włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies              

2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami

3. Zabrania się Użytkownikom przekazywania sobie nawzajem jakichkolwiek informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu z wyłączeniem serwisu klunken, takich jak adres email, numer telefonu, odnośników do kont Sprzedawcy w innych serwisach oraz do stron internetowych Sprzedawców.

4. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników, serwisu klunken oraz osób trzecich.

5. Treści zamieszczane przez Użytkowników są dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet.

6. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:

 • używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów serwisu klunken zgodnie z celem serwisu;
 • przestrzegania zasad prawa polskiego,
 • poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników,
 • niedziałania na szkodę innych Użytkowników, serwisu klunken i osób trzecich.

7. Treści, w tym opisy Produktów oraz fotografie zamieszczane przez Użytkowników na serwisie klunken są ich własnością i wyłącznie oni ponoszą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

8. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w serwisie klunken treści  zawierających zapisy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

9. Administratorowi klunken przysługuje prawo do edycji i usuwania treści zamieszczonych przez  Użytkowników w zakresie, w którym zawiera ona treści niezgodne z prawem. Wszystkie treści niezgodne z prawem zostaną przez administratora usunięte w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o ich istnieniu.

10. Konto Użytkownika, który nagminnie zamieszcza treści niezgodne z prawem bądź treści naruszające dobra osobiste innych osób może zostać zablokowane lub usunięte przez administratora klunken.

11. Administrator klunken świadczy usługi elektroniczne w postaci: Konta użytkownika i Formularza zamówienia. Za świadczenie tych usług Administrator klunken nie pobiera żadnych opłat.

12. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Konta użytkownika i Formularza zamówienia następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zarejestrowania w serwisie klunken. 

 

                                                                           §5. Zasady kupowania

1. Klunken jest podmiotem udostępniającym Użytkownikom przestrzeń w sieci Internet, która umożliwia Użytkownikom oferowanie Produktów na sprzedaż i zakup Produktów, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Klunken nie jest stroną umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Użytkownikami, w związku z czym z powyższego tytułu Użytkownikom nie przysługują żadnego rodzaju roszczenia wobec klunken.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

3. Wszystkie ceny podane w serwisie klunken są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.

4. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący.

5. Koszty przesyłki są ustalane przez Sprzedawców. Kupujący może podczas dokonywania zakupu wybrać sposób doręczenia Produktu spośród wskazanych przez Sprzedawcę.

6. Sprzedawcy dochowują należytej staranności, aby zdjęcia Produktów odzwierciedlały ich kolor, fakturę i stan. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości ekranu na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Sprzedawcy w tym celu zamieszczają oprócz zdjęcia opis produktu oraz jego stanu i koloru. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Administratorem klunken.

7. Produkty oferowane w serwisie klunken są w większości produktami używanymi, noszącymi różne oznaki czasu i użytkowania. Wszelkie zniszczenia powstające w miarę używania mogą wpływać na jakość Produktu, jednak przede wszystkim związane są ze szczególnym charakterem i wynikają z właściwości oferowanych Produktów.

8. Zakup może zostać dokonany za pomocą Strony internetowej klunken z wykorzystaniem formularza zamówienia. Nie jest możliwe dokonywanie zakupów w serwisie za pomocą poczty elektronicznej ani drogą telefoniczną.

9. Aby dokonać zakupu Kupujący wybiera interesujące go produkty w serwisie klunken poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Po zakończeniu wybierania Produktów na podstronie koszyka internetowego dokonuje wyboru sposobu dostawy każdego z Produktów.

10. Następnie Kupujący klika przycisk „Przejdź do kasy”, który przekierowuje Kupującego na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych Kupującego podanych w formularzu zamówienia.

11. Kupujący jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.

12. Kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Kupującego o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.

13. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Kupującego złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę”.

14. Zamówienie musi zostać zakończone poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” oraz dokonanie płatności wtedy produkt jest niedostępny dla innych.

15. O fakcie zawarcia umowy klunken niezwłocznie informuje Sprzedawcę.

16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

17. Kupujący ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem z klunken potwierdzenia przyjęcia zamówienia, tj. przed otrzymaniem e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z klunken wysyłając maila na info@klunken.pl.

18. Jedyną formą płatności za zakupione Produkty jest przedpłata.

19. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu  PayPro S.A. lub PayPal. Obowiązujący w tych serwisach regulamin jest dostępny na ich stronach internetowych.

20. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku klunken.

21. Kupujący ma możliwość wyrażenia woli otrzymania od Sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą faktury VAT lub rachunku, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki. Dokonuje tego poprzez wpisanie w komentarzu pod zamówieniem stosownej informacji.

22. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:

-udostępnienie niniejszego regulaminu na Stronie internetowej,

-utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym klunken,

-wysłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

23. Sprzedający, także na wniosek klunken, mają prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Kupującego są niezgodne z prawdą lub nie została uiszczona zapłata ceny w ustalonym przez Strony terminie.

24. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni, chyba, że w opisie oferowanego produktu zastrzeżono inaczej. Czas realizacji zamówień produktów o dużym gabarycie lub na zamówienie jest ustalany indywidualnie z Kupującym. Początek biegu terminu realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania płatności Kupującego na rachunku bankowym klunken.

25. Zmiany adresu wysyłki dla zakupionych Produktów Kupujący może dokonać podczas dokonywania każdego zakupu za pośrednictwem formularza zakupu.

26. Produkty oferowane na sprzedaż są własnością Sprzedawców i pozostają w ich posiadaniu do momentu ich nadania lub przekazania Kupującemu.

27. Zabronione jest nakłanianie Sprzedawcy do sprzedaży Produktu poza serwisem klunken.

                                  §6. Zamieszczanie treści w serwisie przez Sprzedawców

1. Każdy Sprzedawca zamieszczając treści w klunken oświadcza, że:

 • ma pełne prawo do dysponowania treścią zamieszczaną na klunken, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do niej, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub przysługują mu prawa do korzystania z treści;
 • osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich rozpowszechniania, wyraziły zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku;
 • informacja zawarta w zamieszczonej treści jest zgodna z prawdą i nie ma na celu wprowadzenia nikogo w błąd                          

 2. Sprzedawca zobowiązuje się przedstawić w terminie 7 dni odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w § 6 ust.1 pkt 1-3 Regulaminu na każde żądanie administratora klunken

3. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez niego treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

4. Administrator klunken zastrzega sobie prawo do zmian w treści zamieszczanej przez Sprzedawcę, ich skracania i redagowania, a także jej usuwania bez podania przyczyny.

5. Sprzedawca umieszczając na Portalu treści wyraża zgodę na niewyłączne, nieodwołalne, nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz pozwalające na udzielanie dalszych licencji pozwolenie na wykonywanie praw autorskich, praw do upubliczniania w odniesieniu do tych treści w zakresie jakim jest to konieczne do realizacji założeń oraz promocji portalu klunken.

6. Sprzedawca udziela licencji na korzystanie z treści na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalanie i zwielokrotnianie treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy;
 • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały promocyjne,
 • relacje i spoty telewizyjne, radiowe,
 • publikacje w gazetach i czasopismach,
 • rozpowszechnianie w Internecie, na klunken, na portalach społecznościowych, w bannerach na innych portalach,
 • udostępniania innym podmiotom do celów określonych w punktach powyższych.

 

 

                                                                 §7. Zasady sprzedawania

 1. Zarejestrowany i zaakceptowany przez Administratora klunken Sprzedawca, który aktywował możliwość sprzedaży Produktów, może sprzedawać Produkty za pośrednictwem platformy klunken.
 2. Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem oraz posiadaczem przedmiotów, które wystawia na sprzedaż.
 3. Sprzedawca zamieszczający Produkty stanowiące wytwory autorskie, oświadcza, że jest autorami tych Produktów lub ma pełne prawo do rozporządzania nim.
 4. Sprzedawca może oferować Produkty na sprzedaż na klunken i jednocześnie w innych miejscach sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży on-line. W tym wypadku jednak jest zobowiązany do niezwłocznej i bieżącej aktualizacji Produktów sprzedawanych poprzez klunken tak, aby oferta odzwierciedlała faktyczną dostępność Produktów.
 5. Zabronione jest zamieszczanie w opisach Produktów wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu Sprzedawcy i Kupujących, takich jak adres email, adres strony internetowej, numer telefonu, adres sklepu stacjonarnego, itp.
 6. Sprzedawca obowiązany jest do zamieszczenia rzetelnego i szczegółowego opisu Produktu, który wystawiają na sprzedaż. W szczególności powinne być podane wymiary, surowce, stan Produktu, z uwzględnieniem wszystkich uszkodzeń.
 7. Sprzedawca obowiązany jest do zamieszczenia kilku fotografii dobrej jakości wystawianego Produktu, uwidaczniających najważniejsze cechy Produktu (w szczególności wszelkie uszkodzenia), obrazujących Produkt ze wszystkich stron.
 8. Sprzedawca obowiązany jest do zakatalogowania Produktu do odpowiedniej kategorii produktowej. Administrator klunken jest uprawniony do zmiany przyporządkowania do kategorii produktowej wskazanej przez Sprzedawcę w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 9. Klunken zastrzega sobie prawo do usunięcia wystawionych przez Użytkownika Produktów w każdym czasie i bez podania przyczyny, w szczególności jeśli mają one negatywny wpływ na wizerunek serwisu. Z tytułu usunięcia Produktu Sprzedawcy nie przysługują wobec klunken żadne roszczenia.
 10. Sprzedawcy mogą usunąć wystawiony Produkt, pod warunkiem, że nie jest on w danym momencie zamówiony oraz nie znajduje się w koszyku innego Użytkownika.
 11. Produkty dodawane przez Sprzedawców po zatwierdzeniu zgłoszenia zostają zamieszczone w “poczekalni klunken”, gdzie czekają na akceptację przez Administratora klunken. Administrator klunken jest uprawniony do odmowy akceptacji Produktu bez podania przyczyny, z powyższego tytułu nie przysługują Sprzedawcy żadne roszczenia. Akceptacja lub odrzucenie ogłoszenia przez Administratora klunken nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od zatwierdzenia zgłoszenia przez Sprzedającego.
 12. Zabronione jest ponowne wystawienie w tej samej formie Produktu, którego wystawienie już raz nie zostało zaakceptowane przez Administratora klunken.
 13. Sprzedawcy zobowiązani są do zamieszczenia w opisie wystawianego Produktu jego ostatecznej ceny brutto wyrażonej w walucie PLN.
 14. Sprzedawcy zobowiązani są do wskazania dwóch sposobów doręczenia Produktu ( Poczta polska paczka 48- odbiór w punkcie i kurier) do Kupującego wraz z podaniem ostatecznej ceny brutto wyrażonej w walucie PLN każdego z zaoferowanych sposobów doręczenia.

                                                                      §8. Usługi dodatkowe

 1. W przypadku braku możliwości zamieszczenia przez Sprzedawcę informacji, o których mowa w §7 ust. 6 i 7, wprowadza się możliwość zamówienia usługi w tym przedmiocie u administratora klunken. Usługa ta świadczona jest na podstawie odrębnego zlecenia, za wynagrodzeniem uzgodnionym przez strony.
 2. klunken zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług wskazanych w ust. 1 również bez podania przyczyny.

                                                                   §9. Realizacja zamówienia

 1. Od momentu dokonania przez Kupującego zakupu poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” pod określonym Produktem biegnie czas realizacji zamówienia.
 2. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym klunken za określony Produkt, klunken zleca Sprzedawcy wysyłkę Produktu, poprzez wysłanie e-maila na adres e-mailowy podany przez Sprzedawcę. Sprzedawca zobowiązany jest do dokonania wysyłki zamówionego Produktu w terminie 2 dni roboczych od dnia zlecenia wysyłki przez klunken.
 3. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu jeżeli Sprzedawca wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki Produktu będzie dłuższy.
 4. Produkty wystawione na sprzedaż poprzez klunken pozostają w posiadaniu Sprzedawcy do momentu wysyłki.
 5. Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora klunken o wszelkich okolicznościach, które mogą doprowadzić do opóźnienia realizacji wysyłki zamówienia.
 6. Na wniosek Kupującego Sprzedawcy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są do wystawienia faktury VAT i dołączenie go do przesyłki zawierającej Produkt.
 7. Sprzedawca obowiązany jest do zachowania i przechowywania w należytych warunkach dowodów nadania przesyłek na wypadek konieczności złożenia reklamacji u doręczyciela.
 8. Zabrania się Sprzedawcy dołączania do przesyłanych Produktów wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, numer telefonu, adres strony internetowej.
 9. Po dokonaniu wysyłki Produktu, Sprzedawca obowiązany jest do potwierdzenia wysyłki Produktu na swoim Koncie.
 10. Sprzedawca obowiązany jest do zapakowania Produktu z należytą starannością, wynikającą z natury Produktu, który jest przedmiotem wysyłki.
 11. Sprzedawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia Produktu powstałe w transporcie do momentu ich wydana Kupującemu. Sprzedawca jest stroną ewentualnych sporów lub postępowań reklamacyjnych z doręczycielem przesyłki.
 12. W przypadku niedoręczenia Kupującemu Produktu w terminie 7 dni od dnia zlecenia przesyłki w trybie określonym w par. 9 ust. 2, w związku z jego uszkodzeniem lub zagubieniem w transporcie, Sprzedawca obowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy Administratora klunken wszystkich kwot, które otrzymał od Administratora klunken w związku z dokonanym przez Kupującego zakupem, w tym kosztów przesyłki, w terminie 14 dni od dnia zlecenia wysyłki w trybie określonym w par. 9 ust. 2.

                                              §10. Rozliczenia Użytkowników z serwisem

 1. Posiadanie Konta Użytkownika, aktywowanie możliwości sprzedaży oraz wystawianie Produktów w klunken są nieodpłatne.
 2. Klunken pobiera prowizję  od sprzedaży. Prowizja wynosi 15 % od wartości produktu brutto, z wyłączeniem kosztu przesyłki. Kwoty prowizji zaokrąglane są w górę do pełnych groszy.
 3. Klunken nabywa prawo do prowizji od sprzedaży z chwilą gdy Kupujący dokona płatności za Produkt.
 4. Prowizja od sprzedaży potrącana jest z bieżących wpływów za zakupy dokonywane przez Kupujących.
 5. Wypłata środków zgromadzonych przez Klunken z tytułu sprzedaży Produktów następuje 14 dni po dostaniu potwierdzenia z zamówieniem. Ponieważ Kupujący ma 14 dni na ewentualny zwrot. Po tym czasie Klunken wysyła kwotę za sprzedaną rzecz Sprzedawcy, pomniejszoną o prowizje.
 6. Wartość rozliczenia należną Sprzedawcy za poprzedni okres rozliczeniowy stanowi suma cen brutto Produktów sprzedanych w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomniejszona o prowizję klunken oraz powiększona o koszty wysyłki tych Produktów.
 7. Rozliczenie podlega ewentualnym korektom z tytułu zwrotów lub reklamacji Produktów.
 8. Wypłata środków następuje w formie przelewu na konto bankowe Sprzedawcy, uprzednio przez niego wskazane.
 9. Klunken zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty środków w przypadku jeśli Sprzedawca zalega z wysyłką zamówień. Wypłata zostaje wstrzymana do momentu aż Sprzedawca wywiąże się ze zobowiązań lub w inny sposób wyjaśni sprawę.
 10. Na wniosek  Sprzedawcy klunken wystawia faktury VAT na łączną prowizję pobraną w danym okresie rozliczeniowym od sprzedaży Produktów.
 11. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ( Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane są wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie pdf, do samodzielnego wydruku, wysyłane na adres e-mail Sprzedawcy.
 12. Sprzedający akceptuje opisany powyżej sposób przekazywania faktur. Akceptację tą można cofnąć w drodze pisemnego zgłoszenia.

                                            §11. Umowy zawierane z przedsiębiorcami

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Kupującymi będącymi przedsiębiorcami  składającymi zamówienie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.
 3. Przedsiębiorca jest obowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 4. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Administratora klunken o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Administratora klunken niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Kupującym będącym Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez właściwy Sąd powszechny.

                                                  §12. Zwroty i reklamacja produktu

1.Zwroty

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki bez podania przyczyny.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć drogą elektroniczną na adres: info@klunken.pl.
 3. Zgłoszenie zwrotu powinno zawierać:
  a. imię i nazwisko lub firmę Kupującego;
  b. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;
  c. dołączony dowód zakupu produktu (np. faktura, dowód przelewu itp.);
  e. wskazanie powodu zwrotu towaru;
 4. Administrator klunken niezwłocznie potwierdza drogą e-mailową (na adres podany w Koncie Kupującego) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Administrator klunken niezwłocznie przekazuje oświadczenie Kupującego do Sprzedawcy.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wiąże Sprzedawcę od momentu jego przekazania przez Administratora klunken.
 7. Kupujący powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 7 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy.
 8. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.
 10. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów Konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 11. Administrator klunken dokonuje zwrotu płatności za Produkt, z wyłączniem kosztu przesyłki,Kupującemu w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 12. Administrator klunken może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia do Administratora klunken przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest produkt wykonywany na zamówienie indywidualne określone w punkcie poprzedzającym, tj. produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 14. Prowizje od Zakupów, od których Kupujący odstąpił, są zwracane Sprzedającemu przez klunken w okresie rozliczeniowym w którym nastąpiło zakończenie zwrotu.

 

2. Reklamacje      

 1. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który jest niezgodny z opisem lub zdjęciami     w Ofercie, domagając się obniżenia ceny albo odstępując od umowy kupna-sprzedaży.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
   a. imię i nazwisko lub firmę Kupującego;
  b. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;
  c. dołączony dowód zakupu produktu (np. faktura, dowód przelewu itp.);
  d. dokładne oznaczenie reklamowanego towaru;
  e. wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia;
  f. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu,   usunięcie wady);
  g. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 3. Administrator klunken potwierdza wpływ reklamacji i wzywa Kupującego do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.
 4. Administrator klunken niezwłocznie przekazuje Sprzedawcy zgłoszenie reklamacyjne Kupującego.
 5. Oświadczenie o zgłoszeniu reklamacji wiąże Sprzedawcę od momentu jego przekazania przez Administratora klunken.
 6. Sprzedawca jest obowiązany do przekazania Administratorowi klunken informacji stanowiących ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego Kupującego w terminie 7 dni od daty odebrania towaru, którego reklamacja dotyczy. Informacje te w szczególności powinny zawierać oświadczenie o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji oraz ich uzasadnienie.
 7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany (na koszt Kupującego) wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamowanego produktu, przyjmuje się, że uznał reklamację Kupującego i jego żądanie.
 9. W przypadku uznania reklamacji Kupującego za uzasadnioną, Sprzedawca zatrzymuje zareklamowany produkt.
 10. W przypadku uznania reklamacji Kupującego za uzasadnioną, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia uznania reklamacji, zwrócić Administratorowi klunken wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy produktu oraz dokonać wpłaty równowartości kosztów przesyłki zwrotnej Produktu przez Kupującego.
 11. Administrator klunken dokonuje zwrotu płatności (w tym kosztów dostawy i zwrotu produktu) Kupującemu w terminie 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania zwrotu przez Sprzedawcę kwoty uiszczonej przez Kupującego za reklamowany produkt przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 12. Kupujący nie może dokonać skutecznej reklamacji na podstawie cechy charakterystycznej Produktu, która została ujawniona w opisie Produktu.
 13. Sprzedawcy oferują na sprzedaż przede wszystkim towary vintage, które ze swojej natury są przedmiotami używanymi, co wpływa na ich jakość, ewentualne uszkodzenia i wady. Sprzedawcy i klunken starają się ujawnić wszystkie możliwe uszkodzenia Produktów przed dokonaniem zakupu
 14. Sprzedawca musi wskazać w opisie Produktu jego stan. Przyjmuje się następującą skalę:
 • bardzo dobry ( ubranie jest jak nowe, nie ma widocznych śladów używania),
 • dobry (widać,że ubranie było noszone lecz nie posiada wady, która rzuca się w oczy)
 •  średni (są to ubrania, które posiadają jakieś wady jak dziurki, zmechacenia)

15. Zwracany Produkt powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego przez Kupującego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

                                                  §13. Dostęp i korzystanie z klunken

 1. Administrator klunken zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do klunken.

2. Administrator klunken nie ponosi odpowiedzialności za:

 • działania podejmowane przez Użytkowników;
 • jakość i legalność Produktów oferowanych przez Użytkowników;
 • niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika, innych niż wynikające z ogólnego założenia klunken;
 • prawidłowość, wiarygodność i dokładność danych uzyskanych podczas korzystania z klunken;
 • przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania klunken;
 • wady danych wprowadzonych do klunken przez Użytkowników.                                                      

3. Administrator klunken nie ponosi odpowiedzialności za szkody (także w postaci utraconych zysków), naruszenie wizerunku, przerwy w działaniu przedsiębiorstwa, utracenie danych lub innego rodzaju informacji gospodarczej albo innych strat o charakterze majątkowym, wynikających w szczególności z:

 • niemożności korzystania z klunken,
 • korzystania z klunken,
 • braku dostępu do klunken, danych, informacji, wiadomości opublikowanych lub odczytywanych w klunken,
 • błędu w funkcjonowaniu klunken,
 • nieautoryzowanego dostępu osoby trzeciej do danych,
 • oddziaływania osób trzecich,
 • usunięcia Konta,
 • wszelkich innych przyczyn związanych z Usługą, niezależnie od tego czy straty, naruszenia i utraty były efektem bezpośrednim lub pośrednim zdarzenia.

4. Administrator klunken nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do klunken wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane (login i hasło) któregokolwiek Użytkownika.

5. Administrator klunken nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie inne skutki wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej swojego hasła lub loginu.

6. Administrator klunken nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z klunken i oferowanej za jej pośrednictwem Usługi.

7. Administrator klunken nie gwarantuje, że dostęp do klunken będzie niezakłócony, wolny od błędów i bezpieczny.

8. W przypadku zawiadomienia o dostępie do klunken osoby nieuprawnionej Administrator klunken podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.

9. Administrator klunken przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych w klunken , w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.

10. Administrator klunken zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu klunken, zakłóceń w funkcjonowaniu Konta bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Usługi.

11. Administrator klunken ma prawo do dokonywania zmian w Usłudze i klunken, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją klunken. W szczególności Administrator klunken ma prawo do zmiany funkcjonalności klunken.

          §14. Reklamacje związane z technicznym funkcjonowaniem klunken

 1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania klunken w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres info@klunken.pl. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Administratorowi klunken identyfikację problemu i jego naprawę.
 2. Administrator klunken rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Administrator klunken zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do klunken i Usługi.
 4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu klunken, uwagi i informacje o działaniu klunken i Strony internetowej, a także naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać Administratorowi klunken drogą elektroniczną.

                                                               §15. Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz  inne informacje, dostępne na portalu stanowią przedmiot praw wyłącznych klunken lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach klunken materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody klunken lub Użytkownika i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów klunken i Użytkowników.
 3. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Strony internetowej.
 4. Tworzenie stron internetowych i aplikacji podobnych lub identycznych z klunken, które wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawiać wrażenie, że pochodzą lub mają związek z klunken, stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

                                                       §16. Ochrona danych osobowych

 1. Dane Użytkowników będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i klunken zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, innym niż wszyscy Użytkownicy klunken, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 2. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na Stronie internetowej.

                                                    §17. Usuwanie kont Użytkowników

 1. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do Administratora klunken stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.
 2. Administrator klunken może odmówić usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec klunken lub innego Użytkownika lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 3. Usunięcie Konta na wniosek Użytkownika następuje w terminie 14 dni od dnia prawidłowego zakończenia ostatniej transakcji, której Użytkownik był Stroną.
 4. Administrator klunken zastrzega możliwość usunięcia Konta Użytkownika w każdym czasie i bez podania przyczyny. W przypadku usunięcia Konta Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec klunken z powyższego tytułu.
 5. Jeżeli konto Użytkownika zostało usunięte na skutek decyzji Administratora klunken, to Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w klunken bez uprzedniej zgody Administratora klunken. Dokonanie ponownej rejestracji bez zgody skutkuje usunięciem Konta.

                                                       §18. Zmiany Regulaminu

 1. Administrator klunken zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. O zmianach oraz ich treści Administrator klunken poinformuje Użytkowników na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Użytkownikowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji oraz poprzez stosowną notatkę na Koncie, dostępną po zalogowaniu.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na zmianę Regulaminu poprzez zaznaczenie na Koncie odpowiedniego okienka pod tekstem informującym o zmianie Regulaminu.
 4. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik powinien usunąć Konto w sposób wskazany na Stronie internetowej.
 5. W przypadku niepodjęcia przez Użytkownika żadnych działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają Użytkownika obowiązywać tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

                                     §19. Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w klunken, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
 1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
 2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
 3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 1. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

                                                            §20. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Sprzedawcę i Administratora klunken Umowy stosuje się prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora klunken, chyba, że przepis powszechnie obowiązującego prawa zastrzega właściwość wyłączną innego sądu.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2017 roku.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Klunken MARIA KŁOSIŃSKA”, ul. Skoczylasa 13/36, 03-471, Warszawa. NIP 123 118 47 27, REGON 366451779

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Data zawarcia umowy:

Data odbioru produktów:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)*:

Adres konsumenta(-ów)*:

Podpis konsumenta(-ów)* (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

*niepotrzebne skreślić